Dimension RxL Max

Integrisan biohemijski sistem

Dimension® RxL Max® integrisan biohemijski sistem nudi maksimalnu produktivnost. Aparat poseduje mogućnost određivanja 91 različitih parametara istovremeno kroz integrisanu paletu opštih i imunotestova. Rukovanje aparatom je jednostavno i omogućava operaterima da urade bilo koji test u bilo koje vreme. Najčešća paleta testova može da se uradi iz jednog uzorka.
Kardijačni markeri
CKMB Mass
CardioPhase® visoko osetljivi CRP
Mioglobin
NT-proBNPa
Troponin Ia

Diabetes
Hemoglobin A1c
Mikroalbumin

Toksikologija
6-Acetilmorfin (6-AM)3
Acetaminofen
Amfetamini
Barbiturati
Barbiturati (Serum)3
Benzodiazepini
Benzodiazepini (Serum)3
Kafein3
Kanabinoidi (THC)
Kokain metaboliti
Ekstazi
Etil alkohol
Metadon
Metakvalon3
Opiati
Fenciclidin
Propoksifen3
Salicilati
Triciklični antidepresivi3

Opšta biohemija
Kisela fosfataza
Alanin aminotransferaza (ALT)
Albumin (BCP)
Alkalina fosfataza (ALP)
Amonijak
Amilaza
Aspartat aminotransferaza
Bilirubin, Direktni
Bilirubin, Ukupni
Kalcium (CPC)
ECO2, enzimski
Hloridi
Holesterol
Holinesteraza
Kreatinin
Kreatinin, enzimski
Kreatin kinaza
Dibukainski broj4,c
Gama glutamiltransferaza (GGT)
Glukoza
HDL holesterol
Gvožđe
Laktat
Laktat dehidrogenaza
LDL holesterol
Lipaza
Magnezijum
Fosfor
Kalijum
Natrijum
Ukupni kapacitet vezivanja gvožđa
Ukupni proteini
Ukupni proteini (likvor/urin)
Trigliceridi
Urea Nitrogen (BUN)
Mokraćna kiselina

Imunosupresivni lekovi
Ciklosporinb
Ciklosporin, prošireni opsegb
Mikofenolna kiselina
Sirolimusb
Takrolimusb

Reproduktivna endokrinologija
hCG

Specifični proteini
Komplement C3
Komplement C4
CRP
CRP, prošireni opseg
Imunoglobulin A
Imunoglobulin G
Imunoglobulin M
Prealbumin
Transferin
Feritin

Praćenje koncentracije lekova (TDM)
Amikacin3
Karbamazepin
Digitoksin
Digoksin
Gentamicin
Lidokain
Litium
Metotreksat3
N-Acetilprokainamid (NAPA)
Fenobarbiton
Fenitoin
Prokainamid
Teofilin
Tobramicin
Valproična kiselina
Vankomicin

Tiroidna žlezda
Slobodni T4a
T Uptake
Ukupni T4
TSHa

Kapacitet:
do 500 fotometrijskih testova i 300 elektrolita na čas, u serumu, plazmi, urinu ili likvoru; opciono do 80 heterogenih imuno testova na čas.
do 44 Flex reagensnih kertridža u sistemu sa hlađenjem na aparatu bez hlorofluorokarbona.
Raspolaže sa 60 pozicija za uzorke.
Uzorci mogu biti serum, plazma, urin ili likvor. Koristi razne veličine i tipove epruveta za primarne uzorke kao i posude za uzorke od 1,5-mL i SSC od 1-mL na vrhu bar-kodiranih epruveta, za uzorke sa nedovoljnom zapreminom.
Ima mogućnost automatskog uklanjanja reagensnih kertridža kada su ovi kertridži prazni ili im je istekao rok trajanja. Automatsko praćenje lota reagensa, broja testova iz reagenasa, stabilnost na aparatu. Dodavanje ili uklanjanje reagenasa ne ometa i ne zaustavlja rutinski rad. Veći kapacitet frižidera za reagense omogućava postavnjanje velikog broja reagenasa.
Koristi opciju HIL radi utvrđivanja upotrebljivosti uzorka. Kalibracija za većinu metoda je potrebna samo jednom u tri meseca uz svakodnevnu kontrolu sistema sa samo jednom kontrolom dnevno. Većina reagenasa je u tečnom stanju i sprema za rad, ukoliko je potrebna predpriprema aparat je sam automatski radi. Nijedan od testova ne zahteva pripremu uzorka čime se smanjuje opterećenje laboratorijskog osoblja i mogućnost greške. Aparat poseduje jedinstveni patentirani sistem za kivete koji omogućava bezbedan rad i odlaganje laboratorijskog otpada. Sam pravi kivete od laminata, posle završene reakcije ih zatvara i odlaže u otpad.
Dimenzije aparata: 159 cm širina x 112 cm visina x 81 cm dubina. Težina 400kg.