Dimension EXL 200

Integrisan biohemijski sistem

Dimension® EXL™ 200 integrisan biohemijski sistem sa patentiranom LOCI® naprednom hemilumiscentnom tehnologijom je pravo rešenje kako za STAT tako i za laboratorije manjih kapaciteta. Integrisana paleta opštih i imunotestova omogućava istovremeno određivanje velikog broja parametara. Aparat obezbeđuje brze i pouzdane rezultate korišćenjem proverenih tehnologija koje uključuju i LOCI hemiluminiscenciju. Rukovanje aparatom je jednostavno i omogućava operaterima da urade bilo koji test u bilo koje vreme.
Testovi ispitivanja anemija i metabolizma gvožđa
Feritin
Folatia
Vitamin B12a

Koštani markeri
Vitamin D Total1,a

Kardijačni markeri
BNP2a
CKMB Mass
CKMB izoenzim
CardioPhase® visoko osetljiv CRP
Mioglobin
NT-proBNPa
Troponin Ia

Diabetes
Hemoglobin A1c
Mikroalbumin

Toksikologija
6-Acetilmorfine (6-AM)3
Acetaminofen
Amfetamini
Barbiturati
Barbiturati (Serum)3
Benzodiazepini
Benzodiazepini (Serum)3
Kafein3
Kanabinoidi (THC)
Kokain metaboliti
Ekstazi
Etil alkohol
Metadon
Metakvalon3
Opiati
Fenciclidin
Propoksifen3
Salicilati
Triciklični antidepresivi3

Opšta biohemija
Kisela fosfataza
Alanin aminotransferaza (ALT)
Albumin (BCP)
Alkalina fosfataza (ALP)
Amonijak
Amilaza
Aspartat aminotransferaza
Bilirubin, Direktni
Bilirubin, Ukupni
Kalcium (CPC)
ECO2, enzimski
Hloridi
Holesterol
Holinesteraza
Kreatinin
Kreatinin, enzimski
Kreatin kinaza
Dibukainski broj4,c
Gama glutamiltransferaza (GGT)
Glukoza
HDL holesterol
Gvožđe
Laktat
Laktat dehidrogenaza
LDL holesterol
Lipaza
Magnezijum
Fosfor
Kalijum
Natrijum
Ukupni kapacitet vezivanja gvožđa
Ukupni proteini
Ukupni proteini (Likvor/urin)
Trigliceridi
Urea Nitrogen (BUN)
Mokraćna kiselina

Imunosupresivni lekovi
Ciklosporinb
Ciklosporin, prošireni opsegb
Mikofenolna kiselina
Sirolimusb
Takrolimusb

Onkologija
Slobodni PSA
Ukupni PSA

Reproduktivna endokrinologija
hCG

Specifični proteini
Komplement C3
Komplement C4
CRP
CRP, prošireni opseg
Imunoglobulin A
Imunoglobulin G
Imunoglobulin M
Prealbumin
Transferin

Praćenje koncentracije lekova (TDM)
Amikacin3
Karbamazepin
Digitoksin
Digoksin
Gentamicin
Lidokain
Litium
Metotreksat3
N-Acetilprokainamid (NAPA)
Fenobarbital
Fenitoin
Prokainamid
Teofilin
Tobramicin
Valproična kiselina
Vankomicin

Tiroidna žlezda
Slobodni T3a
Slobodni T4a
T Uptake
Ukupni T4
TSHa

Kapacitet:
do 440 fotometrijskih testova i 187 elektrolita na čas, u serumu, plazmi, urinu ili likvoru;
do 167 heterogenih imuno testova na čas.
do 44 Flex reagensnih kertridža u sistemu sa hlađenjem na aparatu bez hlorofluorokarbona.
Raspolaže sa 60 pozicija za uzorke.
Uzorci mogu biti serum, plazma, urin ili likvor. Koristi razne veličine i tipove epruveta za primarne uzorke kao i posude za uzorke od 1,5-mL i SSC od 1-mL na vrhu bar-kodiranih epruveta, za uzorke sa nedovoljnom zapreminom.
Poseduje mogućnost automatskog uklanjanja reagensnih kertridža kada su ovi kertridži prazni ili im je istekao rok trajanja. Automatsko praćenje lota reagensa, broja testova iz reagenasa, stabilnost na aparatu. Dodavanje ili uklanjanje reagenasa ne ometa i ne zaustavlja rutinski rad.
Koristi opciju HIL radi utvrđivanja upotrebljivosti uzorka. Siemens-ova ekskluzivna LOCI® tehnologija se koristi za procesiranje imunotestova visoke osetljivosti. Poseduje mogućnost detektovanja ugruška tokom aspiracije uzorka kao i automatski CHK za proveru rada aparata. Aparat poseduje jedinstveni patentirani sistem za kivete koji omogućava bezbedan rad i odlaganje laboratorijskog otpada. Sam pravi kivete od laminata, posle završene reakcije ih zatvara i odlaže u otpad.
Dimenzije aparata: 187 cm širina x 122 cm visina x 132 cm dubina. Težina 349kg.