BFT II

Analizator visokih performansi za male laboratorije

BFT II analizator kombinuje prednosti principa mehaničke i foto-optičke detekcije ugruška korišćenjem jedinstvenog uređaja za turbo-denzitometrijsku detekciju. Poluautomatski, dvokanalni koagulometar idealan je za manje laboratorije koje izvode rutinske testove koagulacije.
Karakteristike
• Predefinisani test protokoli koji memorišu kalibracionu krivu
• Automatsko izračunavanje rezultata: PT u sekundama, % i INR, fibrinogen u g/L
• Dva merna kanala omogućavaju istovremena merenja
• Minimalna zapremina uzorka
• Ugrađeni štampač
PT
Dade Innovin INR
Dade Innovin sekunde
Dade Innovin %
Thromborel S INR
Thromborel S sekunde
Thromborel S %

APTT
Dade Actin®
Dade Actin FS
Dade Actin FSL
Pathromtin® SL

Fibrinogen
Multifibren® U

Reagensi za trombinsko vreme
Batroxobin Reagent
Test Thrombin Reagent
Thromboclotin®*

Faktor deficitne plazme
Factor II-Dade Innovin
Factor II-Thromborel S
Factor V-Dade Innovin
Factor V-Thromborel S
Factor VII-Dade Innovin
Factor VII-Thromborel S
Factor VIII-Dade Actin
Factor VIII-Pathromtin SL
Factor IX-Dade Actin
Factor IX-Pathromtin SL
Factor X-Dade Innovin
Factor X-Thromborel S
Factor XI-Dade Actin
Factor XI-Pathromtin SL
Factor XII-Dade Actin
Factor XII-Pathromtin SL

Lupus antikoagulans
LA 1 Screening Reagent
LA 2 Confirmation Reagent

Reagensi za procenu rizika za trombozu
ProC Global*
ProC Global FV*
Protein C

Dimenzije aparata ~ 200 mm x 300 mm x 100 mm (Š x D x V)
Težina aparata ~ 3,8 kg
Kapacitet ~ 60 PT testova/sat ~ 30 APTT testova/sat
Onboard kapacitet 4 reagensa uključujući i 1 poziciju za mešanje reagensa; inkubacioni blok za 30 kiveta;
Uzorci Manuelno pipetiranje uzoraka
Reagensi Manuelno pipetiranje reagenasa
4 pozicije